Dec 27, 2009

Japanese candlesticks / Японски свещички

Български по-долу

If you want to learn something more about Japanese candles I recommend you this book - “Japanese Candlestick Charting Techniques” by Steve Nison.

Or take a look at StockCharts.com – ChartSchool
Introduction in Japanese candlesticks.
Bullish candle patterns.
Bearish candle patterns.
Index of candle patterns.

Writing this post I assume that you have read already the book above or any book about Japanese candlesticks. You know already the most candle patterns or least the most important. It does not make sense to repeat all the information, which you can find in Internet.

The question is how to use the candles? Where is their strength?

Important things about applying Japanese candlesticks:
- Japanese candlesticks are not suitable for use as an independent trading system.
- Using only candlesticks - they have predicting power 1 to 6 sessions (following candles).
- Wait for confirmation – close above (bullish) or bellow (bearish) the pattern.
- Using them in combination with other methods is their strength. Then they are very useful.

My way to use them – “last nail in the coffin”.
What I mean? – Using technical analysis you expect something to occur – the beginning of a correction, signal in the direction of the trend after correction, reached levels of support or resistance – the system warns you of impending change of the direction.
When is the right moment for taking a position? – It is always marked with some kind of candlestick pattern. That is why candlesticks give us the last signal that it is time to take position. They give us the entry point and the level for the stops.
Aggressive approach is to take position after intraday brake above/bellow the candlestick pattern. Use it only in the direction of the trend.
Normally you should wait for confirming close.
Stops – one tick bellow (bullish) the lowest point of the pattern or one tick above (bearish) the highest point of the pattern.

Use Japanese candlestick in combination with other methods. Using them this way makes them very powerful tool.

I am using trend following system, so continuation patterns are of less importance for me. They do not give me new information. That is way I have shown the most common reversal patterns, which you should know.

Bullish Candles
HammerDragonfly dojiInverted HammerEngulfing(bull)Harami(bull)PiercingMorning StarMorning doji starBearish Candles
Hanging manGravestone DojiShooting starEngulfing(bear)Harami(bear)Dark Cloud CoverEvening StarEvening doji star


Other Candles
Long CandleSpining TopDojiThe candles give us information about a change in balance of power between the two camps – bulls and bears. The enemy camp sends message that they are ready to fight for a given price level.
Example Engulfing (bullish) - the market opens lower, but the bears can not pull the prices down. The bulls show up and drive the prices higher closing above the previous day close. Clear message we are ready to fight for this level.

You can see in the first two tables the most common bullish and bearish candlestick patterns. It is obvious what their meaning is.
I will comment the candles from the third table.

Long day – long candle without shadow or very small shadow. Depending on where it appears, it has different name and gives us different information.
- at the beginning of a move – the appearance of a long candle with high volume, after a divergence for example, means the market has taken decision for the direction. The long candle ignites the rally or the sell off.
- At the end of a move – when the trend is mature and the sentiment is extreme bullish or bearish. The appearance of a long candle with high volume in the direction of the trend usually marks the end of the trend. We have buying/selling climax – the last bull/bear has thrown the towel.
- After a pause or correction – the appearance of a long candle says the trend resumes.

Doji or Spinning top shows indecision among the traders about the direction of the market. More often this is a pause after a rally/sell off. You can see several candles with short bodies - temporary equilibrium between bulls and bears. But they can appear at tops too. Then you will see one of the star candle patterns. Examine the indicators in the concrete situation.

Two candles, which I have not met in the books (You will not see such candles on Dow Jones 30 index there is not gaps. Look at the ETFs)
Black candle (the black candles above correspond to red candles) - in an up trend the market opens higher, but instead of a rally the traders use the rise to sell. The market closes above the previous day close.
Hollow candle – in a down trend the market opens lower, but instead of a sell off the traders use the moment to buy. The market closes bellow the previous day close.

My personal experience is that these candles have very high success rate. When you see them you must be with the finger on the trigger – expect change of the direction in the next one or two sessions.
The QQQQ chart bellow confirms what I have written. Look at the chart – after the appearance of a black or hollow candle short after that the direction changes. Of course you should examine the move in the context of the bigger trend.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ако искате да научите повече за японски свещички ви препоръчвам книгата - “Japanese Candlestick Charting Techniques” от Steve Nison.
Можете да я намерите в интернет, или оставете съобщение с майл, ще ви я пратя.

Благодарение на StockCharts.com - ChartSchool
Въведение в японските свещички.
Бичи формации от свещички.
Мечи формации от свещички.
Каталог на по-важните формации.

Разглеждайки темата японски свещички, изхождам от позицията, че вече сте прочели книгите. Или поне това което съм оставил по-горе като линкове. Знаете повечето формации как изглеждат или поне най-важните. Няма смисъл да повтарям информация, която можете да намерите навсякъде в интернет.

Въпроса е как да ги използвате? Кои са силните страни на този метод? В повечето книги на това не се обръща внимание.

Важни неща за употребата на японски свещички
-Японските Свещички не са подходящи като самостоятелна система за търговия.
-Самостоятелно имат предсказваща сила 1 до 6 от следващите барове(свещички).
-Изчаквайте потвърждение – затваряне над или под формацията.
-Употребата им в комбинация с други методи ги прави изключително полезни и тук е тяхната сила.

Моя начин - „последния пирон в ковчега”:)
Какво имам предвид? Използвайки други методи очаквате някакво събитие - начало на корекция поради образуваща се дивергенция, сигнал по посока на тренда след корекция, достигната нива на подкрепа или съпротива и т.н. най-общо казано системата ви казва да очаквате промяна на посоката поради някаква причина.
Кога е точния момент за заемане на позиция? - Почти винаги момента е маркиран от обръщаща свещичка или формация.
Затова те са последния сигнал, който ни казва време е. Дават ни входната точка и нивото на стопа.
Агресивен подход (само по-посока на тренда) - при intraday пробив над/под формацията или единичната свещ.
Консервативен подход - изчакайте затваряне над/под формацията или единичната свещ като потвърждение.
Стоп – малко под най-ниската точка, съответно малко над най-високата точка на свещичката или формацията.

Тъй като използвам тренд следваща система, продължаващи формации не са интересни за нас, не ни носят нова информация. Затова съм показал най-често срещаните обръщащи формации, които трябва да знаете. За всички останали вижте дебелите книжки.

ВИЖТЕ ТАБЛИЧКИТЕ ПО-ГОРЕ

Свещичките ни носят информация за промяна в съотношението на силите между двата лагера - бикове и мечки. Противниковия лагер изпраща съобщение, че е готов да се бори за тези нива.
Например Engulfing(bull) - пазара отваря по-ниско, но вместо мечките да издърпат цените надолу, биковете се намесват и затварят над цените на затваряне от предния ден. Ясно съобщение ние сме тук и сме готови да заемем позиции.
Използвайте ги в комбинация с други методи, по този начин японските свещички се превръщат в много мощен инструмент.

Свещичките от първите две таблици е ясно какво съобщение ни пращат. Ще коментират другите които също носят интересна информация.

Long day - дълга плътна свещ без сянка или а много малка такава. В зависимост от това къде се появява има различно наименование и ни носи различна информация:
- в началото на движение - появата на дълга свещ придружена с голям обем след дивергенция например показва, че пазара е взел решение за посоката.
- в края на движение - когато трендът вече е "зрял", продължил е дълго и настроенията бичи или мечи са екстремни, се появява дълга свещ в посока на тренда придружена с голям обем и маркира края на тренда. Имаме bying/selling climax - и последния бик/мечка се е предал и затворил позициите си.
- след пауза(корекция) - появявата на дълга свещ маркира, възобновяване на движението по тренда.

Doji и Spining Top - показват равновесие между биковете и мечките, колебание сред трейдърите за посоката на пазара. По-често това е просто пауза след рали и виждате няколко свещички с тесни тела. Но също так е възможно и пазара да промени посоката си, при което ще видите една от формациите звезда показани по-горе. Всичко зависи от конкретната ситуация, в която се появяват.

Две свещички които не съм ги срещал в книгите (няма да ги видите при индексите наблюдавайте съответните ETFs - при DJ няма gaps)
Black Candle - черна свещ (черните свещи показани по-горе ги разглеждайте като червени:). Във възходящ тренд пазара отваря по-високо но вместо рали следват разпродажби и затваряне над цените на затваряне от предния ден.
Hollow Candle - куха свещ. В низходящ тренд пазара отваря по-ниско, но вместо разпродажби следва движение в обратната посока и затваряне под цените на затваряне от предния ден.

От личен опит съм забелязал, че имат много висок процент на успеваемост, и когато ги видите трябва да сте нащрек, за предстояща промяна на посоката - най-вероятно още следващата сесия.
Това се потвърждава и от графиката на QQQQ. Вижте как след появата им, малко след това следва промяна на посоката. Съответно трябва да разглеждате движението в контекста на по-големия тренд.

No comments:

Post a Comment