Dec 28, 2009

Market Breadth Indicators


1. S&P500 Percent of Stocks above 50 day moving average
2. S&P500 Percent of Stocks above 200 day moving average
3. S&P500 Bullish Percent Index
4. NYSE McClellan Oscillator
5. NYSE McClellan Summation index
6. Weekly Stochastic of the Summation Index
7. Volatility Index VIX
8. Advancing issues
9. Declining issues
10. NYSE Advance-Decline Issues

1. S&P500 Percent of Stocks above 50 day moving average
Shows the percent of stocks above their MA50. Important levels are 25 and 75. We have a signal when the indicator climb above 75 or fall bellow 25, and then cross that level in the opposite direction. Signals against the trend are corrections. In a bull market the indicator moves most of the time above 75, and corrections usually end above 25. In a bear market the indicator moves most of the time bellow 25, and corrections end bellow 75. Divergence on the indicator shows, that prices move higher(lower), but less stocks are above(bellow) their EMA50. Expect reversal.

Показва процента от акции, които са над МА50. Важните нива са 25 и 75. Имаме сигнал когато индикатора се покачи над 75 или спадне под 25, след което пресече това ниво в обратна посока. Сигнали срещу тренда означават корекция. При бичи пазар индикатора се движи над 75 а корекциите обикновено стигат до около 25. При мечи пазар се движи под 25 а корекциите стигат до около 75. Дивергенция с индекса ни показва, че цените се покачват(спадат), но все по-малко акции са над(под) МА50, и най-вероятно следва промяна на посоката.
2. S&P500 Percent of Stocks above 200 day moving average
Shows the percent of stocks above their MA200. The level 50 divides bull and bear markets. When we are above it 50% of the shares are above their MA200, and we are in a bull market, and the opposite. Divergence shows weakness among the bulls or bears.

Показва процента от акции, които са над МА200. Нивото 50 условно разделя бичи и мечи пазар. Когато сме над него повече от 50% от акциите са над МА200 и сме в бичи пазар и обратното. Дивергенция с индекса ни показва слабост в редиците на биковете или мечките.
3. S&P500 Bullish Percent Index
The Bullish Percent Index (BPI) is a popular market breadth indicator that is calculated by dividing the number of stocks in a given group, that are currently trading with Point and Figure buy signals, by the total number of stocks in that group. Bullish Percent levels that are above 70% are considered overbought, whereas levels below 30% are considered oversold. Strong buy signals occur when the Bullish Percent Index falls below 30% and then reverses up by at least 6%. Conversely, promising sell signals occur when it goes above 70%, and then reverses down by at least 6%.
I use EMA10 of the index too. When it is above EMA10 the prices are moving UP, and when it is bellow EMA10 the prices are moving DOWN. Divergence with SP500 shows that less(or more in bear market) stocks give buy signal - a signal for weakness among bulls (or bears) and possible trend change.

Bullish Percent Index се изчислява като разделите броя акции от дадена група(в случая SP500), които имат buy сигнал на Point and Figure графика, на общия брой акции.По-горе можете да видите сигналите. Аз ползвам пресичане от индикатора на ЕМА10, като потвърждение за промяна на посоката в която търгувам. Дивергенция с SP500 индекса ни показва, че все по-малко(повече) акции имат buy сигнал, което е сигнал за слабост в редиците на биковете или мечките, и най-вероятно следва промяна на посоката.
4. NYSE McClellan Oscillator
Тhe McClellan Oscillator is a breadth indicator derived from each day's net advances, the number of advancing issues less the number of declining issues. Subtracting the 39-day exponential moving average from the 19-day exponential moving average of net advances forms the oscillator. Buy and sell signals are generated as well as overbought and oversold readings. Readings above +100 are considered overbought and below -100 oversold.
A series of rising troughs would denote strength, while a series of declining peaks weakness.
Look for positive or negative divergences which mean usually a reversal is expected. Look for extremes in the opposite direction of the trend, to find an entry point after a correction. When the BB is overshooted expect a pause and short living move in opposite direction.

McClellan Oscillator е breadth индикатор,който се получава от нетния брой акции нарастващи всеки ден. Броят на нарастващи акции намален с броя на спадащите акции. Разликата между 39-дневната ЕМА и 19-дневната ЕМА на нетния брой нарастващои акции формира осцилатор. Buy и sell сигнали биват генерирани, като и overbought и oversold нива. Обикновено, показания над 100 се считат за overbought и под -100 oversold.
Трейдърите могат да търсят и положителна или отрицателна дивергенция.
Серия от нарастващи дъна означава сила, а поредица от спадащи върхове слабост.
Наблюдавайте за екстремуми в посока обратна на тренда, за вход по посока на тренда след корекция.
5. NYSE McClellan Summation index
The McClellan Summation Index is a popular market breadth indicator that is ultimately derived from the number of advancing and declining stocks in a given market. It is derived from the McClellan Oscillator by tracking its daily accumulation or "summation". This provides a longer-term view of the McClellan concept. Many people regard it as an excellent indicator of the overall "health" of the market and the market's current trend.
The McClellan Summation index generally oscillates between 0 and 2000 although it can move outside of this range during extreme or unusual market conditions. Historically, major market bottoms occur after the index falls below -1000. Readings above +1600 often indicate a major top is near. Top and bottom signals carry more significance if the index is also diverging from the associated market average.
The Summation Index is simply a longer range version of the McClellan Oscillator. Whereas the McClellan Oscillator is used for short to intermediate trading purposes, the Summation Index provides a longer range view of market breadth and is used to spot major market turning points.

McClellan Summation Index е популярен market breadth индикатор, който се изчислява от броя нарастващи и спадащи акции. Той се получава от Mcclellan осцилатора чрез проследяване дневното му натрупване или "сумиране".
Много хора го смятат, за отличен показател за цялостното "здраве" на пазара и текущия тренд. McClellan Summation Index обикновено осцилира между 0 и 2000, въпреки че може да излезе извън тези граници по време на екстремни или необичайни пазарни условия.
Исторически, значими дъна на пазара се появят след като индексът спадне под -1000. Стойности над +1600 показват, че значим връх е близо.
McClellan Summation Index е просто по-дългосрочна версия на Mcclellan осцилатора. Като Mcclellan осцилатора се използва за краткосрочна или средносрочна търговия, McClellan Summation Index осигурява по-дългосрочен поглед над пазара, и се използва за откриване на значими повратни точки(промяна посоката на дългосрочния тренд).
6. Weekly Stochastic of the Summation Index
Tracks pretty close the swings. There is a signal when the stochastic reaches overbought or oversold level and reverses. Of course signals in the direction of the dominant trend a much more accurate and usually the indicator and the price reverse almost simultaneously. Signals in the opposite direction of the trend could appear earlier sometimes weeks before price reversal. That means that market internals a deteriorating and the move is not so strong as it looks like. Be cautious that a correction is nearing.7. Volatility Index VIX
Тhe Volatility Index (or VIX) is a weighted measure of the implied volatility for S&P 500 put and call options. Typically, VIX has an inverse relationship to the market. The value of VIX increases when the market declines and decreases when the market rises.A rising stock market is viewed as less risky, and a declining stock market more risky. The higher the perceived risk is in stocks, the higher the implied volatility and the more expensive the associated options, especially puts.
For contrarians, comparing VIX action with that of the market can yield good clues on future direction or duration of a move. The further VIX increases in value, the more panic there is in the market. The further VIX decreases in value, the more complacency there is in the market. VIX is often used аs a measure of complacency and panic.
My observation - we have different art of corrective moves - pullbacks 3%-5% and VIX climbs to 20-22, corrections around 8%-10% and VIX hitting 28-30, big drops 15%-20% with VIX reaching panic levels 40-50.

Не знам точните термини на български, и за да не става някакъв смешен превод ще ви кажа това, което трябва да знаете. Volatility Index е "contrarian" индикатор, движи се обратно на пазара. VIX нараства когато пазара спада, и обратно спада когато пазара се движи нагоре. Грубо казано измерва цената на риска. Покачващ се пазар има по-малък риск, цената на "застраховане" срещу рискове намаля и VIX намаля. При спадащ пазар е обратно.
Най-важния сигнал е не-потвърждение поведението на пазара. Пазара прави нови върхове, но VIX не прави нови дъна - големите играчи плащат повече, за да се застраховат срещу спад на цените. Пазара прави нови дъна, но VIX не прави нови върхове - големите играчи плащат по-малко, за да се застраховат срещу по нататъшни спадове.
8. Advancing issues
The number of securities that have increased in price during a specified period of time, typically one day or one week.
The indicator should support the move higher more and more issues should advance. If it start diverging the move is weakening.9. Declining issues
The number of securities that have declined in price during a specified period of time, typically one day or one week.
The indicator should support the move lower more and more issues should decline. If it start diverging the move is weakening.10. NYSE Advance-Decline Issues
The Advanced-Decline Line (AD Line) is used to help determine the direction of the stock market.It is calculated each day by taking the difference between the number of advancing stocks and the number of declining stocks. If that difference is positive, the AD Line goes up by that amount. It is a running cumulative total of the number of advancing stocks minus the number of declining stocks. Therefore, a rising AD Line implies that most stocks are advancing (bullish), while a falling AD Line implies that most stocks are declining (bearish).
Plotting the AD Line allows insight into market strength. When compared to a market average such as the S&P 500, divergence from that average could be an early indication of a possible trend reversal.

Advanced-Decline Line (AD Line) се използва, за да определим посоката на пазара.Изчислява се всеки ден,като разликата между броя покачили се акции и броя понижили се акции. Ако тази разлика е положителна, AD Line нараства с тази тази сума.
Представлява сума с натрупване от броя покачващи се акции минус броя на понижаващи се акции. Следователно нарастваща AD Line предполага, че повечето акции се покачват(бичи сигнал), докато спадаща AD Line предполага, че повечето акции се понижават (мечи сигнал).
Графиката на AD Line ни позволява да хвърлим поглед отвътре на силата на пазара. При сравнение с индекс като S&P500, дивергенция с индекса, може да бъде ранна индикация за възможна промяна на тренда.


No comments:

Post a Comment