Jan 8, 2010

Support and Resistance / Подкрепа и съпротива

Български по-долу

I will mark some things about support and resistance levels:

- Support is a price level, at which there is enough buyers to interrupt or reverse a down trend.
- Resistance is a level, at which there is enough sellers to interrupt or reverse an up trend.

-The lows of the corrections are the levels of support.
-The highs of previous rallies are the levels of resistance.

-Support and Resistance levels have to do with psychology and investor’s memory.

-When a resistance level is broken it becomes support.
-When a support level is broken it becomes resistance.
There is always many traders who missed the break – some of them did not close their positions and the others did not jump on the train. All this traders wait for a retest to close positions and open new ones.

- Most of the breaks are false. A real break does not go back bellow the broken level support or resistance. Pay attention to the volume, it should be higher 50% or more than the average volume.

-Prices usually move between levels of support and resistance. Expect reaction at this levels.

- Use the support and resistance levels to take profits or open positions according the situation. They are also a good level to place stops.
In an up trend use resistance levels to take profits or at least tighten the stops. Use support levels to jump on the trend.
In a down trend use support levels to take some profits or at least tighten the stops. Use resistance levels to jump on the trend.

And several charts to show how prices react at support and resistance levels.

-Prices usually move between levels of support and resistance.
-Цените обикновено се движат между нива на съпротива и подкрепа
-Look at the chart. I think it is worth to draw a line:)
-Разгледайте графиката, според мен определено си струва да "теглите една черта":)

I think the chart does not need much explanation. You can see how previous lows become support levels and previous highs become resistance levels. At this levels expect reaction. Look at your indicators what to expect – correction or reversal.
It always plays out the same way:
1 rally in the direction of the trend
2 reaction at level of support/resistance
3 break in the direction of the trend
4 and sometimes test of the break

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ще отбележа някои неща за нивата на подкрепа и съпротива:

-Подкрепа е ниво на цените при което купувачите са достатъчно много, за да прекъснат или обърнат низходящ тренд.
-Съпротива е ниво на цените при което продавачите са достатъчно много , за да прекъснат или обърнат възходящ тренд.

-Дъната на корекции представляват нивата на подкрепа.
-Върховете на предишните покачвания представляват нивата на съпротива.

-Когато една съпротива бъде пробита, тя се превръща в подкрепа.
-Когато една подкрепа бъде пробита, тя се превръща в съпротива.
Това е така защото има много трейдъри, които са пропуснали да затворят позиции те си в правилния момент, и много трейдъри пропуснали пробива. И всички чакат тест на нивата - едните, за да се „оттърват” от позициите си, а другите да се качат в „последния вагон на влака”.

-По-голяма част от пробивите са фалшиви. Истински пробив не трябва да е последван от връщане под съпротивата/подкрепата. Внимавайте с какъв обем се случва – трябва да е 50% или повече по-голям от средния обем.

-Цените обикновено се движат между нива на съпротива и подкрепа. Очаквайте реакция на тези нива.

-Използвайте нивата на съпротива или подкрепа, за да приберете печалби или отворите позиции в зависимост от ситуацията. Те също така са и добро ниво където можете да поставите стопове.
Във възходящ тренд използвайте нива на съпротива, за да приберете печалби. Използвайте нива на подкрепа, за да се качите на тренда.
В низходящ тренд използвайте нива на подкрепа, за да приберете печалби. Използвайте нива на съпротива, за да се качите на тренда.

Вижте графиките по-горе.

Мисля, че те не се нуждаят от много обяснения. Виждате как предишни дъна се превръщат в нива на подкрепа, а предишни върхове в нива на съпротива. Тези нива, са нивата където имаме реакция. Вижте си индикаторите и преценете какво можете да очаквате корекция или промяна на тренда.
Независимо от посоката имате:
1. силно движения по посока на тренда
2. реакция от нивата на подкрепа/съпротива
3. пробив по посока на тренда
4. тест на пробива, а ако тренда е силен нямаме тест

No comments:

Post a Comment