Dec 27, 2009

Trend lines and Trend Channels / Тренд линии и Тренд канали

Български по-долу

Price movement is in the form of impulse waves in the direction of the trend and corrective waves in the opposite direction. Usually the highs and the lows are contained between two parallel lines called trend channel.
In an UP trend you draw a line connecting the lows – this is the trend line and the parallel line, which connects the highs, forms the trend channel.
In a DOWN trend you draw a line connecting the highs – this is the trend line and the parallel line, which connects the lows, forms the trend channel.

At that page Trend Channel Magic you can find charts and a method based on trend channels. The guy even wrote a book about his method. He is really good. It is worth to take a look from time to time.

Trading signals:
1. The upper channel line is a good place to take profits. In a down trend is the lower channel line.
2. The lower channel line is a good opportunity to jump on the trend with low risk. In a down trend is the upper channel line.
3. Break of the trend line signals a trend change. The break is usually preceded of a divergence or the price can not reach the upper trend line for an up trend respectively the lower trend line for a down trend.

Most of the time you will use the trend lines and channels as shown on the chart above. This is an hourly chart but it is the same for daily or weekly.
The prices move between the lower and the upper trend channel line, carving out smaller channels. At the lower part of the channel you can add to the position with low risk. At the upper part of the channel you can take some profits.
Notice how break of the small channels coincide with MACD cross of the zero line – double dose confirmation:)


Some useful stuff:
- 1-2-3 reversal – a trend change occurs in three steps. First step trend line break. Second step test of the last high (low) and the broken trend line. The prices should not make new high (low). If that happens the 1-2-3 reversal is negated and you must redraw the trend line through the last low (high) - see the second chart. Third step break bellow (above) the last low (high).
Each of these steps is a place where you can open a position. Respectively at point 1 you have the highest risk and the highest profits. At point 3 the lowest risk and lower profits. For me personally the best option is at point 2 after some kind of test of the broken trend line and a lower high. Then you can open a position in the direction of the break with a tight stop one tick above the high at point 2.

On the last chart you can see 1-2-3 reversal – first the accelerated trend line is broken and then trend line for the whole bull market.

- Preliminary trend line – you need two points to draw a trend line, but if you think that the trend has changed you draw a trend line this way:
When the prices break a down trend and make a higher high connect the last to highs – this is the upper channel line. Then draw a parallel line through the last low – that is the trend line. Now you have a trend channel where you can expect the next low.
This is a preliminary trend channel and adjustment is highly probable.

Some “exotic” stuff:
- Trend channel slope change and accelerated trend lines.
New trends often start with powerful rally/sell off and you can draw some trend line. But steep trend lines are not sustainable and they are broken. The first accelerated trend line is broken and after a correction some trend channel with normal slope is carved out – deceleration.
Sometimes the bulls in an up trend are in buying panic or the bears in a down trend are in panic and powerful rally/sell off erupts. The upper channel line is broken (bull), the lower channel line is broken (bear). Then we must draw an accelerated trend line and redraw the trend channel with steeper angle – acceleration.

On the chart bellow you can see trend channel slope change. We have a broken trend line, but followed by a higher high – 1-2-3 reversal is negated and we must redraw the trend channel with changed slope.

On the chart bellow you can see an acceleration of the trend, which means we should redraw the trend line.

- The fan principle – very often when a trend line is broken the prices correct and rise again to the broken trend line. Then you can draw a second trend line through the low. When the second trend line is broken you have the same game and you can draw a third trend line. After the break of the third trend line the trend changes its direction.

On the last chart you can see the fan principle, 1-2-3 reversal and broken accelerated trend line - deceleration.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Движението на цените е под формата на импулсни вълни по-посока на тренда и корективни вълни по-посока обратна на тренда. През върховете и дъната образувано от тези движения можете да прекарате две успоредни линии наречени тренд канал.
Когато движението е възходящо прекарвате линия през дъната - това е тренд линията, а линия успоредна на нея през върховете оформя тренд канала.
При низходящо движение прекарвате линия през върховете - това е тренд линията, а линия успоредна на нея през дъната оформя тренд канала.

На този адрес Trend Channel Magic ще намерите графики и метод базирани изцяло на тренд линии. Човекът е написал и книга за това. Наистина е добър редовно преглеждам графиките му. По-добре се справя от мен определено:)

Трейдинг сигнали:
1. Горната част на канала е добро място за касиране на печалби. При низходящ тренд е долната част на канала
2. Долната част на канала дава добра възможност за заемане на позиция по посока на тренда с нисък риск. При низходящ тренд това е горната част на канала.
3. Пробив на тренд линията сигнализира промяна на тренда. Обикновено е предшестван от по-нисък връх или дивергенция.

В повечето случаи ще използвате тренд линиите и тренд каналите както е показано на графиката по-горе. Това е почасова графика, но правилата са същите и за дневна или седмична.
Цените се движат между долната и горната част на канала образувайки по-малки тренд канали. В долната част можете да заемете позиция с нисък риск. В горната част на канала можете да приберете част от печалбите.
Забележете как пробива на малките тренд линии съвпада с преминаване на MACD под или над нулата - имаме двойна доза потвърждение:)


Някои полезни неща:
- Пробив 1-2-3 обръщане (1-2-3 reversal) – промяната на тренда обикновено преминава през три стъпки. Първа стъпка пробив на тренд линията. Втора стъпка тест на последния връх(дъно) и пробитата тренд линия. Ако цените направят по-висок връх(по-ниско дъно) това анулира 1-2-3 обръщането и трябва да преначертаете тренд линията през последното дъно/връх - вижте втората графика. Трета стъпка цените пробиват под(над) последното дъно(връх).
Всяка една от тези стъпки представлява момент, в който можете да отворите позиции. Съответно при 1 риска е най-голям, но и печалбата е най-голяма, а при 3 риска е най-малък но и печалбата е най-малка. Лично за мен оптималния вариант е малко след тест на пробитата тренд линия и образуването на по-нисък връх. Тогава отваряте позиция по посока на пробива с тесен стоп малко над(под) върха(дъното) от точка 2.

На последната графика можете да видите 1-2-3 reversal - първо е пробита ускорената тренд линия а после и тренд линията за целия бичи тренд.

- Предварителна трендлиния – обикновено ви тряват две точки за да построите линия, но ако смятате че имаме нов тренд може да си пострите тренд линия така: -Когато цените пробият низходящия тренд и имате рали над него, свържете двата последни върха това вие горната част на канала. След което начертайте успоредна линия през последното дъно. Вече имате канал където можете да очаквате следващото дъно. Забележете думата предварителна, което значи че са възможни корекции по-късно.

Някои "екзотични" неща:
- Промяна наклона на тренд канал и ускорени тренд линии.
Нов тренд често започва с мощно рали или разпродажби, при което начертавате тренд линия. Но стръмните тренд линии не са устойчиви. Тези ускорени тренд линии биват скоро пробити и след корекция се оформя тренд линия и канал с "нормален" наклон - забавяне на тренда (deceleration).
Понякога биковете започват да купуват панически, или мечките започват да разпродават панически и мощно рали изригва. Горната линия на канала(бичи) е пробита или долната линия на канала (мечи) е пробита. Тренда се ускорява и трябва да начертаем ускорена тренд линия и тренд канал с по-стръмен наклон - ускоряване на тренда (acceleration).

На тази графика виждате промяна наклона на канала. В първия момент имате пробита тренд линия, но след рали цените правят нов връх. 1-2-3 reversal е отхвърлено и трябва да преначертаем тренд канала с променен наклон.

На тази графики виждате ускорение на тренда, при което трябва да преначертаем тренд линиите и канала с по-стръмен наклон.

- Ветрило от тренд линии(the fan principle) – много често когато тренд линия бъде пробита цените падат известно време след което се връщат до пробитата тренд линия. След което можете да начертаете втора такава. Когато и тя е пробита и тествана, можете да начертаете трета тренд линия. Пробив на третата тренд линия води до промяна посоката на тренда.

На последната графиката виждате показани "the fan principle", 1-2-3 reversal и пробита ускорена тренд линия - тренда се забавя

1 comment:

 1. Drawing trend lines is one of the few easy techniques that really WORK. Prices respect a trend line, or break through it resulting in a massive move. Drawing good trend lines is the MOST REWARDING skill.

  The problem is, as you may have already experienced, too many false breakouts. You see trend lines everywhere, however not all trend lines should be considered. You have to distinguish between STRONG and WEAK trend lines.

  One good guideline is that a strong trend line should have AT LEAST THREE touching points. Trend lines with more than four touching points are MONSTER trend lines and you should be always prepared for the massive breakout!

  This sophisticated software automatically draws only the strongest trend lines and recognizes the most reliable chart patterns formed by trend lines...

  ==> http://www.forextrendy.com?kdhfhs93874

  Chart patterns such as "Triangles, Flags and Wedges" are price formations that will provide you with consistent profits.

  Before the age of computing power, the professionals used to analyze every single chart to search for chart patterns. This kind of analysis was very time consuming, but it was worth it. Now it's time to use powerful dedicated computers that will do the job for you:

  ==> http://www.forextrendy.com?kdhfhs93874

  ReplyDelete