Dec 27, 2009

Slow Stochastic

Български по-долу

Slow Stochastic tracks the ratio between the closing prices in relation to a range of highs-lows for a given period. It measures the power of bulls or bears to close the market near to the high or low of the range. It gives us early signal for weakness among bulls or bears.

Trading signals:
1. When the indicator reaches overbought level above 80 and cross bellow 80, it generates sell signal.
2. When the indicator reaches oversold level bellow 20 and cross above 20, it generates buy signal.
3. Divergence – expect correction.

The problem – when you have signal in the opposite direction of the trend we can not say how deep a correction will be. Should we close a position or the indicator will reset from overbought/oversold state.

Divergence is a strong signal, but do not expect trend change rather a correction. Examine the signal in the context of the bigger trend.
The other signals, cross of the 20/80 line after oversold/overbought state, can be traded on weekly chart or in a range. On а daily chart in a trend you will have too many whipsaws especially in the opposite direction of the trend.

The strength of the indicator:
- You should look for a buy signal in an up trend and a sell signal in a down trend. Ignore signals in the opposite direction of the trend. Slow stochastic gives you great opportunity to jump on the trend.
- Slow Stochastic gives early signal before a correction that a trend shows weakness. You can use it in combination with Histogram as a system for early warning before correction.

For me the best usage of this indicator is to "squeeze" the trend – use corrections to take profits and wait for signal in the direction of the trend to add to the position. Do not look for signals to show you trend change.

Let’s look at the charts.

On the first chart we have an up trend. That means we look for buy signals and ignore sell signals.
Between points 1 and 3 the indicator stays above 50 – trend phase the prices are rising.
At point 3 we have a divergence – an early warning for a correction.
After the correction at point 4 slow stochastic crosses above 20 and then above 50 giving us a buy signal - the trend resumes.
Then we have a trend phase point 5 - the indicator stays above 50.
Divergence at point 6 warns us for the next bigger correction.
At point 7 we have the next buy signal followed by trend phase – point 8.


On the second chart we have a down trend. That means we look for sell signals and ignore buy signals.
Divergence at point 1 marks the begging of the down trend. After the initial sell off the indicator crosses the 50 level for a short time, but can not reach 80, which is a sign for weakness. We have a sell signal in a down trend, which we should follow.
Divergence at point 2 warns us to expect correction. It is deep and lasts longer - points 2 to 3. During the correction slow stochastic stays above 50.
After the correction and cross bellow 50 we have the next sell signal in the direction of the trend - trend phase between points 3 and 4.
At point 4 we do not have a divergence but the histogram helps us to identify the next corrective move. Slow stochastic crosses the 50 level and reaches 80, but can no t stay above it.
After another cross below 50 follows a sell signal and trend phase 5 – the indicator stays bellow 50.

What you should remember:
- Look for signals in the direction of the trend - slow stochastic gives us opportunity to jump on the trend.
- Divergence gives us an early warning when to expect correction.
- The 50 level is important - usually during trend phase slow stochastic stays above/bellow it according to the trend.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slow Stochastic следи съотношението на цената на затваряне спрямо рейнджа върхове-дъна за даден период. Измерва силата на биковете или мечките да затворят пазара близо до върха или дъното на рейнджа. Дава ни ранен сигнал за слабост в лагера на биковете или мечките.

Трейдинг сигнали:
1. Когато индикатора стане overbought над 80 и пресече нивото в обратната посока имаме sell сигнал.
2. Когато индикатора стане oversold под 20 и пресече нивото в обратната посока имаме buy сигнал.
3. Дивергенция - очаквайте корекция

Проблема - при сигнали обратни на тренда не можем да кажем колко дълбока ще е корекцията и дали да затваряме позицията или просто индикатора ще ресетне без особено движение на цената.

Дивергенцията е безпорно силен сигнал, но не очаквайте промяна на тренда, а по-скоро корекция. Разглеждайте сигнала в контекста на по-големия тренд.
Другият сигнал пресичане на overbought/oversold нивата на практика функционира ако го следите на седмична графика или става въпрос за трейдинг рейндж тогава Slow Stochastic е незаменим:). На дневна графика при тренд имаме много фалшиви сигнали особено срещу тренда.

Силните страни на този индикатор според мен са тези:
- Slow Stochastic ни дава отлична възможност да „яхнем” тренда след корекция. Сигнала който трябва да търсите от този осцилатор е buy сигнал при възходящ тренд и sell сигнал при низходящ тренд. Игнорирайте сигнали срещу тренда.
- Slow Stochastic ни дава ранен сигнал преди корекция, че тренда показва слабост. Аз го използвам в комбинация с Хистограма като ранна система за предупреждение, че предстои корекция.

За мен най-добрия начин да използвате индикатора е да "изстискате" максимално тренда - използвайте корекциите, за да приберете част от печалбите, и изчакайте за сигнал по посока на тренда, за да добавите към позициите. Не търсете сигнали за обръщане на тренда.

Да видим как изглеждат нещата като разгледаме няколко графики.

На първата графика виждате възходящ тренд т.е. търсим buy сигнали, а sell сигналите ги игнорираме.
Между точки 1 и 3 индикатора остава през цялото време над 50 – трендова фаза цените се покачват.
В точка 3 имаме дивергенция която ни предупреждава за предстояща корекция, която се оказва дълбока.
След корекцията в точка 4 индикатора преминава над 20 и след това над 50 генерирайки buy сигнал - тренда възобновява движението си.
Следва трендова фаза точка 5 индикатора остава над 50.
Дивергенция при точка 6 отново ни предупреждава за следващата по-голяма корекция.
В точка 7 следва поредния buy сигнал и трендова фаза точка 8.


На втората графика имаме низходящ тренд т.е. търсим sell сигнали, а buy сигналите ги игнорираме.
Дивергенция при точка 1 маркира началото на низходящия тренд. След първоначалните разпродажби за кратко индикатора преминава над 50, но не може да достигне overbought ниво 80, което е сигнал за слабост. Следва sell сигнал, който трябва да се следва.
Дивергенция при точка 2 ни предупреждава за предстоящата корекция. Тя се оказва дълбока и продължителна - точка 2 до 3. По време на корекцията slow stochastic остава над 50.
След края и, и при преминаване под 50 имаме следващия sell сигнал по тренда - трендова фаза между точки 3 и 4.
В точка 4 нямаме дивергенция но пък хистограма ни идва на помощ и ни подсказва, че следва корективно движение. Slow stochastic пресича над 50 и достига 80, но не може дасе задържи над него.
След края на това движение имамме отново sell сигнал по посока на тренда - трендова фаза точка 5 индикатора остава под 50.

Важното което трябва да запомните:
- Търсете сигнали по посока на тренда - slow stochastic дава добри възможности да се "качите" на тренда.
- Дивергенцията е ранно предупреждение за предстояща корекция.
- Нивото 50 е важно – обикновено по време на трендова фаза slow stochastic остава под или над него в зависимост от тренда.

1 comment: