Dec 27, 2009

RSI

Български по-долу

Relative Strength Index is derived by calculating the average number of points gained on up closes, for a given period, divided by the average point decline for the same period and normalized for values between 0 and 100. For more information see some book about technical analysis.
RSI is a leading or coincident indicator – it is never laggard. Period is usually 14 days.

The standard trading signals:
1. When the indicator reach overbought level above 70 and cross bellow 70, it generates sell signal.
2. When the indicator reach oversold bellow 30 and cross above 30, it generates buy signal.
3. Divergence – expect change of the direction.

At first I did not understand the indicator. I was seeing some ECG line moving up and down:) From other traders and blogs I have learned some useful things. I will try to present you these ideas so you do not see just a ECG line:)

My may to use RSI:
- Trend lines – you can use trend lines with RSI. Usually a RSI trend line shows you the beginning and the end of an impulse or corrective move.
- Support and Resistance level – in an up trend by all corrective moves RSI stays above the level of 33 (my experience 33-40). In a down trend by all corrective moves RSI stays bellow 66 (my experience 60-66).
- Top failure swing – the price makes new highs, but RSI not. Then a break, bellow the low that separates the two RSI highs, generates sell signal.
- Bottom failure swing – the price makes new lows, but RSI not. Then a break, above the high that separates the two RSI lows, generates buy signal.

Now let’s look at the charts to show you the ideas above.

On the first chart we have a down trend.
RSI stays the whole time bellow the thick red line 1 around 60. Well RSI breaks it ones but does not cross above 66.
Look at the trend lines 2-4, 4-5, 6-8, 8-9 – they correspond to the price moves and break of the trend line coincide with the end of the move – impulse or corrective.
At points 2 and 6 we have RSI divergence, which warns us to expect correction.
Point 4 we have a top failure swing, RSI makes lower high – expect reversal.
Point 5 we have bottom failure swing, RSI makes higher low – expect reversal


On the second chart we have an up trend.
After a divergence point 2 the trend has changed. At point 3 RSI breaks above the red line 1, which marks the down trend.
During the up trend RSI stays above the thick green line 8 around 40.
At points 5 and 7 we have RSI divergence, which warns us to expect correction.
Trend lines 4,6,9 show us the moves – impulse or corrective.


Let’s summarize:
- RSI line of support around 33 marks up trend - usually when there is a pullback RSI will found support at the 50 level and for corrections between 33-40.
- RSI line of resistance around 66 marks down trend - usually when there is a pullback the 50 level will be resistance and for corrections between 60-66.
- Divergence warns us to expect reversal. Look at the bigger picture and the other indicators to see what kind of reversal to expect - trend change or correction.
- RSI Trend lines show us the beginning and the end of impulse or corrective moves. Usually(not always) the trend line is broken and retested and after this retest the next move starts.
- Move to overbought territory above 70 means strength for an up trend but expect reaction in the opposite direction. Overbought condition itself does not mean expect reversal.
- Move to oversold territory bellow 30 means strength for a down trend but expect reaction in the opposite direction. Oversold condition itself does not mean expect reversal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relative Strength Index – пресмята се като се сумират пунктовете при нарастване и се разделят на сумата от пунктовете при спад за определен период от време и резултата се нормализирано за стойности между 1 и 100. За повече информация вижте някоя книга за технически анализ.
RSI е водещ или поне съвпадащ индикатор - той никога не е изоставащ. Стандартния период е 14 дни.

Трейдинг сигнали:
1. Когато индикатора стане overbought над 70 и пресече нивото в обратната посока имаме sell сигнал.
2. Когато индикатора стане oversold под 30 и пресече нивото в обратната посока имаме buy сигнал.
3. Дивергенция - очаквайте промяна на посоката.

В началото така и не го разбрах този индикатор, и го бях отписал. Виждах само нагърчена линия като ЕКГ, която си се мота нагоре надолу:)
С течение на времето от други трейдъри научих някои полезни неща, и ще се опитам да ви ги представя. Надявам се да намерите идеите за полезни.

Как аз го използвам:
- Тренд линии - RSI тренд линия обикновено ви показва началото и края на всяко едно движение - импулсно или корективно.
- Подкрепа/съпротива - когато имате тренд нагоре при всички импулсни и корективни движения RSI остава над 33(по мои наблюдениа между 33 и 40). При тренд надолу RSI остава под 66(по мои наблюдения между 60 и 66).
- Тop failure swing - цената прави нови върхове, но RSI не успява. Тогава пробив на дъното което разделя двата RSI върха генерира sell сигнал
- Bottom failure swing - цената прави нови дъна, но RSI не успява. Тогава пробив на върха разделящ двете RSI дъна генерира buy сигнал

Сега да разгледаме графиките и ще ви стане ясно за какво говоря така звучи много абстрактно.

На първата графика виждате низходящ тренд.
RSI остава през цялото време под дебелата червена линия около 60. Е пресича я веднъж но не минава над 66.
Вижте тренд линиите 2-4, 4-5, 6-8, 8-9 отговарят на съответните движения и пробив на тренд линията съвпада с края на движението – трендово или корективно.
Имаме дивергенция точки 2 и 6, които ни предупреждават за корекции.
Точка 4 имаме top failure swing RSI прави по-нисък връх, което е сигнал че движението е приключило.
Точка 5 bottom failure swing RSI прави по-висоло дъно, което е сигнал че движението е приключило.


На втората графика имаме възходящ тренд.
След дивергенция точка 2 тренд променя посоката си. В точка 3 RSI пробива линията 1, която маркира низходящия тренд.
По време на възходящия тренд RSI остава над дебелата зелена линия 8.
Имаме дивергенции точки 5 и 7, които ни предупреждават за корекции.
Тренд линии 4,6,9 ни показват отделните движения - трендови или корективни.


Да обобщим:
- RSI линия на подкрепа около 33 маркира възходящ тренд
- RSI линия на съпротива около 66 маркира низходящ тренд
- Дивергенции ни предупреждават за корекции
- RSI Тренд линии ни показват началото и края на движение

No comments:

Post a Comment