Dec 27, 2009

Moving averages

Български по-долу

A moving average (MA) shows the average value of data in its time window. A 5-day MA shows the average price for the past five days, a 20-day MA shows the average price for the past twenty days and so on. You can use different periods. I have seen 5,10,13,14,20,40,50,55,100,200 moving averages to be used.
There is different kind of MAs, but the most used are SMA or MA – simple moving average and EMA – exponential moving average. SMA is the average value for a given period. EMA gives greater weight to the latest data and responds to changes faster than simple MA. At the same time EMA does not jump in response to old data. EMA is a better trend-following tool than simple MA.

As I have started to study technical analysis, I have thought OK MAs are useful but they are too slow. Then I have changed the way a use them, and how I interpret their signals. Now they are important part of my trading system.

I will describe the way I use them. 1 and 2 are trend-following techniques and 3 is useful for swing trading.

1. SMA20 and EMA50 as a level of support or resistance. The probability of a trend continuation is much higher than of a trend reversal. That is way usually you will use MAs like a support in a UP trend and resistance in a DOWN trend. After sharp rallies when the trend is strong prices find support at MA20, at later stages or after a deeper correction prices find support at EMA50. In a DOWN trend is the opposite in the initial phase of a sell off MA20 is a resistance, at later stages or deeper correction EMA50 is resistance for the prices.
Of course the prices does not stop always exactly at the MAs but pretty close. I wait for a candle formation to appear around the MAs levels, signaling the trend should resume before taking position.
Do not forget MAs are like magnets. The prices can run away, but not for too long. At the end they will go back to MAs

2. Triple cross – EMA10 and EMA20 cross EMA50. That is an important signal, which means the trend has changed. Of course you should look at other indicators, but this signal is very strong, do not underestimate it.
When EMA10 and EMA20 are above EMA50 the trend is UP.
When EMA10 and EMA20 are bellow EMA50 the trend is down.
When EMA50 is moving sideways we have a range. Use oscillators and not trend following indicators.

3. Double cross – EMA5 crosses SMA20. This method gives us a faster signal and catches some corrections mainly the big ones. The problem is that the faster signal leads to more false signals. So it is better to use it in the direction of the bigger trend.

And now the charts to show you all this above.

1. SMA20 and EMA50 are levels of support or resistance - continuation of the trend has higher odds then its reversal.
    SМА20 и ЕМА50 като нива на подкрепа/съпротива – продължение на тренда е много по-вероятно отколкото неговото обръщане.


2. Triple cross - EMA10 and EMA20 cross EMA50 - very strong signal which says the trend has changed.
    Triple cross – пресичане от ЕМА10 и ЕМА20 на ЕМА50. Това за мен е основния сигнал който ми казва тренда се обърна.


3) Double cross - EMA5 crosses the SMA20.
    Double cross – пресичане от ЕМА5 на SМА20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moving averages – пълзящи средни мисля, че е превода на български. Представляват средната цена за даден период. Периодите които се използват могат да са най-различни. Виждал съм да се използват 5,10,13,20,40,50,55,100,200.
Има няколко вида МА като най-използвани са SMA или МА - simple moving average и EMA - exponential moving average. SMA представлява средно аритметично на цените за даден период. EMA използва различна тежест в зависимост от това дали цените са в началото или края на периода – тези в началото му имат по-голяма тежест от тези в края на периода т.е. това което се случва сега е по-важно от това което се е случило преди 20 дни.
Чисто графично ЕМА са по-бързи при изменение на цената, и „обгръщат” така да се каже цените малко по-добре. Въпрос на вкус кои ще използвате.

Когато започнах смятах, че МА са полезни, но някак си прекалено бавни. Докато не промених начина по който гледам на тях, и сега всичко се върти около МА и следване на тренда.

Сега ще разкажа аз кои ползвам и как точно. 1 и 2 тренд следващи техники, 3 swing трейдинг.

1. SМА20 и ЕМА50 като нива на подкрепа/съпротива – продължение на тренда е много по-вероятно отколкото неговото обръщане, затова по-честата употреба на МА е тази. При възходящ тренд обикновено тези двете МА се явяват нива на подкрепа. Когато тренда е силен намира подкрепа на SМА20, при по-слаб тренд или по-голяма корекция подкрепата е обикновено ЕМА50. При низходящ тренд е обратното те се явяват нива на съпротива.
Естествено не винаги цените спират абсолютно точно на тях. Правилото е цените не трябва да затворят повече от 3 сесии под/над тях. Аз изчаквам да се появи някаква формация от свещички преди да заема позиция и стопът е над последния връх/дъно на свещичките.
Не забравяйте МА са като магнит колкото и далеч да избяга цената пак ще се върне до тях.

2. Triple cross – пресичане от ЕМА10 и ЕМА20 на ЕМА50. Това за мен е основния сигнал който ми казва тренда се обърна. Естествено комбинирам с други сигнали и търся потвърждение, но това за моята система е много важен сигнал.
Когато ЕМА10 и ЕМА20 са над ЕМА50 тренда е възходящ, когато са под нея тренда е низходящ.
Когато ЕМА50 се движи хоризонтално имаме рейндж – използвайте осцилатори, а не тренд следващи методи.

3. Double cross – пресичане от ЕМА5 на SМА20. Този метод ни дава по-бърз сигнал, и улавя сполучливо и по-големите корекции. Недостатъка съответно е, че имаме по-често фалшиви сигнали, затова за предпочитане е да го използвате по посока на по-големия тренд.

Вижте графиките по-горе. Показал съм тези три случая, които описах.

No comments:

Post a Comment